Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website van DAYBYDEE lifestyle en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. De voorwaarden zijn te vinden op de website en op verzoek kunnen wij je een schriftelijk exemplaar toesturen.

1 Algemeen

1.1 Identiteit van de ondernemer

Naam: DAYBYDEE lifestyle
E-mailadres: hello@daybydeelifestyle.nl
KvK-nummer: 68910800
BTW-identificatienummer: NL182436950B01

1.2 Definities

DAYBYDEE lifestyle gevestigd te Nootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68910800 handelend onder de naam DAYBYDEE lifestyle.

Website: de website van DAYBYDEE lifestyle, te raadplegen via www.daybydeelifestyle.nl

Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met DAYBYDEE lifestyle en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DAYBYDEE lifestyle en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Algemene

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DAYBYDEE lifestyle zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DAYBYDEE lifestyle slechts bindend, indien en voor zover deze door DAYBYDEE lifestyle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2 Prijs, bestelling, levering

2.1 Prijs
Alle genoemde prijzen op de Website van DABYDEE lifestyle zijn in Euro`s, inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle prijzen en overige informatie op de Website van DAYBYDEE lifestyle zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Bestellen
Nadat Klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Klant van DAYBYDEE lifestyle een bevestigingsemail. In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling en het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten.

2.3 Betaling en levering
Klant dient betalingen aan DAYBYDEE lifestyle volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. DAYBYDEE lifestyle is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk naar Klant verzonden. Alle op DAYBYDEE lifestyle Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per e-mail aan Klant medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan DAYBYDEE lifestyle kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van DAYBYDEE lifestyle totdat het gehele totaalbedrag is voldaan.

2.5 Verzenden
Zodra DAYBYDEE lifestyle het pakket verzonden heeft, ontvangt Klant hiervan een bevestiging per email.

2.6 Verzendkosten
Voor zendingen binnen Nederland hanteert DAYBYDEE lifestyle een vast tarief van €7,25 voor een pakket. Voor zendingen naar andere landen wordt per levering afzonderlijk de kosten bepaald.

3 Herroepingsrecht
Indien de bestelde artikelen (inclusief aanbiedingen, sale- en uitverkoop artikelen) niet aan de verwachtingen van Klant voldoen, heeft Klant het recht de artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren en de op afstand gesloten Overeenkomst met DAYBYDEE lifestyle, zonder opgaaf van redenen, kosteloos te ontbinden.

Indien Klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan DAYBYDEE lifestyle heeft teruggezonden, vervalt het recht op retourzending en ontbinding. Indien nodig dient Klant te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn geretourneerd.

Klant dient DAYBYDEE lifestyle vooraf per email (daybydeelifestyle.nl@gmail.com) te informeren over de retourzending o.v.v. het ordernummer. DAYBYDEE lifestyle bevestigt vervolgens de retourzending, waarna Klant de artikelen kunt retourneren. De retour te zenden artikelen dienen, naar inzicht van DAYBYDEE lifestyle, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Voor zover redelijkerwijs mogelijk dienen de retourzendingen in originele verpakking te zijn (inclusief accessoires en toebehoren). Indien de artikelen door Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.

Het is retoursturen is voor eigen risico.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op terugbetaling aan Klant.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
DAYBYDEE lifestyle
Korte baan 26
2632GK Nootdorp

Na ontvangst, controle en goedkeuring van de retourzending door DAYBYDEE lifestyle, stort DAYBYDEE lifestyle het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour op bankrekening Klant.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door DAYBYDEE lifestyle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.

4 Conformiteit en Garantie
DAYBYDEE lifestyle staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

5 Annulering
DAYBYDEE lifestyle heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6 Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van Klant worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van DAYBYDEE lifestyle en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor marketingdoeleinden. Gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert DAYBYDEE lifestyle bij het gebruik van persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving.

7 Wijzigingsrecht
DAYBYDEE lifestyle behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

8 Aansprakelijkheid
DAYBYDEE lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door DAYBYDEE lifestyle geleverde artikelen. De aansprakelijkheid van DAYBYDEE lifestyle beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling inclusief verzendkosten.

9 Afbeeldingen en omschrijvingen
De inhoud van de Website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de Website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. DAYBYDEE lifestyle kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/ of onvolledig is. DAYBYDEE lifestyle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

10 Toepasselijk recht en geschillenoplossing
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DAYBYDEE lifestyle is, naast deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen zullen partijen zoveel mogelijk trachten te komen tot een oplossing in der minne. Indien een oplossing van en geschil in der minne niet tot de mogelijkheden behoort wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.